فرهنگ لغت جامع - دانلود بزرگنمایی

فرهنگ لغت جامع - دانلود

فرهنگ لغت جامع شامل 16 فرهنگ لغت (فرهنگ ابجد، المنجد، عربی به فارسی، مفردات قرآن، مقاییس اللغة العربی، المعجم الوسیط، الامثال، فرهنگ جامع، فرهنگ عمومی عربی به فارسی و فارسی به عربی، لسان العرب، الصحاح، فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمومی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

جزییات بیشتر

10,000 تومان

فرهنگ ابجد:  41718 لغت
فرهنگ المنجد (فارسی به عربی):
32714 لغت
فرهنگ عربی به فارسی:
8020 لغت
فرهنگ مفردات قرآن کریم:
1609 لغت
مقاییس اللغة العربی:4669 لغت
المعجم الوسط العربی:
41473 لغت
الامثال (شرح امثال عربی به عربی):
4508 لغت
فرهنگ جامع (عربی به فارسی):
113340 لغت
فرهنگ عمومی عربی به فارسی:
10090 لغت
فرهنگ عمومی فارسی به عربی:
33947 لغت
لسان العرب (لغت نامه عربی به فارسی):
9325 لغت
الصحاح:
3764 لغت
فرهنگ دهخدا :
347658 لغت
فرهنگ عمومی فارسی به فارسی:
36012 لغت
فرهنگ عمومی انگلیسی به فارسی:
146167 لغت
فرهنگ عمومی فارسی به انگلیسی:
108685 لغت

هنوز نظری ارسال نشده است.

مرور خود را بنویسید

فرهنگ لغت جامع - دانلود

فرهنگ لغت جامع - دانلود

فرهنگ لغت جامع شامل 16 فرهنگ لغت (فرهنگ ابجد، المنجد، عربی به فارسی، مفردات قرآن، مقاییس اللغة العربی، المعجم الوسیط، الامثال، فرهنگ جامع، فرهنگ عمومی عربی به فارسی و فارسی به عربی، لسان العرب، الصحاح، فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمومی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی)

مرور خود را بنویسید

شاخه ها

تولیدکننده ها

محصولات بازدید شده